Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Moments In Motion.

Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen. De meest recente versie is terug te vinden op momentsinmotion.be of op eenvoudig verzoek per post of email te verkrijgen.

Artikel 2.Offerte en overeenkomst

2.1. De door Moments In Motion gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Moments In Motion is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Moments In Motion daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Moments In Motion tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.2. Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden. Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden

3.1. Verplichtingen en beperkingen van de klant. De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden. De klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Moments In Motion en/of klanten van Moments In Motion hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen, audiovisuele producten,... De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moments In Motion niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden. Illegale activiteiten - Het Moments In Motion netwerk en de gehuurde infrastructuur mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software, beelden, uitspraken of dergelijke. Het is ten strengste verboden om illegale software, beelden, uitspraken en dergelijke te verdelen via een om het even welke hostingdienst aangeboden door Moments In Motion en zijn partners. Als Moments In Motion dergelijke praktijken vaststelt, zal het overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie. De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden. Auteursrechterlijk beschermd materiaal - Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,... zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van Moments In Motion, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij de zelfde maatregelen worden genomen. In Moments In Motion ontwikkelde website plaatst of aan Moments In Motion aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz…). X-rated content - Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door Moments In Motion. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal. Klachten en overtredingen - Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. Moments In Motion zal bij een vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere sancties, zoals het stopzetten van de overeenkomst of het verwijderen van de betreffende inhoud.
3.2. Specifieke diensten Voor de hierna vermelde diensten garandeert Moments In Motion een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van Moments In Motion vallen. Domeinregistratie - De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. Moments In Motion biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zicht uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw (hier bijgevoegd indien relevant en/of te raadplegen op de website www.dns.be). Hosting/e-mail/ beveiliging – Moments In Motion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen.
3.3. Eigendomsbepaling De klant blijft te allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, fotos’s, enz.). Bij beëindiging van de samenwerking wordt dit materiaal (ev. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de klant bezorgd.
3.4 Broncode blijft eigendom van Moments In Motion tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.5 Foto’s, video’s en grafische elementen gemaakt door Moments In Motion blijft eigendom van Moments In Motion tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.4 Acteer prestaties geleverd door iemand van het Moments In Motion team blijven eigendom van Moments In Motion tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.5 Ideeën en ontwerpen geleverd door Moments In Motion blijven eigendom van Moments In Motion tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.6 Regie geleverd door Moments In Motion blijven eigendom van Moments In Motion tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.7 Tot aan de volledige betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de content gemaakt eigendom van Moments In Motion.

Artikel 4. Termijnen en meerwerk

4.1. De door Moments In Motion opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer Moments In Motion, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Moments In Motion het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
4.2. Meerwerk - Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Moments In Motion. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Moments In Motion worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:
a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Moments In Motion kenbaar zijn gemaakt;
c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Moments In Motion in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Moments In Motion weinig of geen invloed kan uitoefenen;
d) tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

Prijsherzieningsclausule - Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden. Termijn van betaling - Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste dertig dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Moments In Motion kenbaar gemaakt te worden. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. De vordering tot betaling van de interesten (en/of de forfaitaire schadevergoeding) is verjaard indien de betaling ervan niet wordt gevraagd binnen zes maanden na de datum waarop het saldo van de hoofdsom werd betaald. Eigendomsvoorbehoud - Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt Moments In Motion het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derdenbeslag zou komen leggen. Uitdrukkelijk ontbindend beding - Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat Moments In Motion niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten van het opvolgingsabonnement te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan Moments In Motion, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven.

Artikel 6. Privacy policy – bescherming van de persoonlijke

Levenssfeer Moments In Motion verzamelt en bewaart persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, telefax,… Daarnaast registreert Moments In Motion alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren en dit in geval van betwisting te staven. Indien u gebruik maakt van internetdiensten (bv. hosting,….) wordt eveneens informatie over het gebruik van die diensten bijgehouden (logfiles). In bepaalde gevallen maakt Moments In Motion van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken). Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen: Deze informatie kan door Moments In Motion gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Moments In Motion verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is. Bij registratie van internetdomeinnamen is Moments In Motion verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonen faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk via het WHOIS protocol en via sommige websites. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van Moments In Motion voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie. Moments In Motion verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens waarover Moments In Motion beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Moments In Motion is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door Moments In Motion Wijzigingen aan de Moments In Motion Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website. De meest recente versie – die in voege treedt 30 dagen na publicatie op de website – is steeds terug te vinden op momentsinmotion.be.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1. Aansprakelijkheid Moments In Motion is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Moments In Motion blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart Moments In Motion voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Moments In Motion kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Moments In Motion ontwikkelde websites, videobeelden of grafische media. Dit geldt zowel voor informatie die door Moments In Motion zelf werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bv. via CMS, beschrijvingen of opmerkingen bij video’s). Incorrecte gegevens of tekortkomingen op geleverd werk geven geen recht op een financiële compensatie. Moments In Motion is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Moments In Motion is niet verantwoordelijk voor verwijzingen die beheerd worden door derden. Moments In Motion oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites, beelden en grafische media en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van content naar dergelijke betekent niet dat Moments In Motion de elementen goedkeurt die deze content bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Moments In Motion en de eigenaars van het project.
7.2. Licenties en externe kosten - Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. De informatie die Moments In Motion hierover verstrekt is louter indicatief.
7.3. Toepasselijkheid - Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Moments In Motion en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Moments In Motion.
7.4. Bewijs en toepasselijk recht - Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

Artikel 8. Auteursrechten

8.1. Het auteursrecht en het recht van tekening/model tav van de door Moments In Motion ontworpen modellen, schetsen, grafische ontwerpen, foto's, logo's en andere creaties alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen uitsluitend toe aan de door Moments In Motion, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, met het verbod op namaak, nadruk of wijzigingen.
8.2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen blijven de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals modellen, schetsen, grafische ontwerpen, foto's, logo's en andere creaties, eigendom van door Moments In Motion.
8.3. Moments In Motion behoudt zich het recht voor om de eindresultaten van projecten en/of namen van opdrachtgevers te gebruiken voor publicitaire doeleinden, alsook het recht voor om zijn naam of logo te vermelden op de eindresultaten van projecten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 9. GDRP

Alle verplichtingen verbonden aan gegevensbescherming die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. Moments In Motion is niet verantwoordelijk voor het verzamelen van alle info in verband met gegevensbescherming op locatie. Vragen voor het verwijderen van persoonsgegevens (naam, beelding en teksten) zijn ten laste van de klant. De door de kant gevraagde onderdelen en objecten kunnen stijlvol verwijder worden uit de beelden of gemaakte grafische content. Een voorbeeld hiervan kan zijn bluren, volledig verwijderen of een vervanging van de content of object.

Artikel 10. Diefstal & Verzekeringsvereisten

De Klant verbindt zich ertoe om een verzekering te nemen bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij die bekend staat als betrouwbaar, met betrekking tot risico’s van derden waarvoor zij aansprakelijk zijn, in het bijzonder bij een lichamelijk letsel of materiële schade en gevolgschade die zij of het personeel kunnen veroorzaken aan Moments In Motion (personeel, bezittingen en eigendommen). De Klant zal Moments In Motion vergoeden bij verlies of schade die ontstaat als gevolg van of in verband met enige handeling, nalatigheid of overtreding.
De Klant verbindt zich ertoe om een verzekeringspolis te nemen die alle (materiële en hieruit voortvloeiende) schade dekt aan eigendommen en/of apparatuur die hij bezit, leent, inhuurt of op een andere manier in zijn bezit heeft, inclusief het transport van zijn bezittingen en eigendommen door Moments In Motion op het verzoek van de Klant. Moments In Motion is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid en de Klant zal afstand doen van vorderingen op laatstgenoemde en zijn verzekeraar met betrekking tot materiële schade (in het bijzonder beschadiging, diefstal, verdwijning – vooral in kleedkamers) en gevolgschade aan zaken en eigendommen van welke aard ook (in het bijzonder geld, juwelen, kostuums, meubels, decor, apparatuur, rekwisieten, dieren, etc.) of apparatuur, gemotoriseerde voertuigen van de Klant, zijn onderaannemers, personeel, artiesten, publiek of een persoon aanwezig op de terreinen van Moments In Motion vanwege de Klant. In de hierboven genoemde gevallen zal de Klant Moments In Motion vrijwaren van alle financiële gevolgen, vorderingen en/of acties die tegen Moments In Motion kunnen worden gesteld.
Moments In Motion is niet aansprakelijk bij diefstal waarbij de beelden van het project ontvreemd zijn. In dit geval zullen Moments In Motion en de klant samen kijken naar een gepaste oplossing.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Moments In Motion m.b.t. verlies of schade, is beperkt tot de vergoeding van het directe verlies of door de Klant geleden schade én beperkt tot een bedrag gelijk aan de prijs (excl. btw) die tussen de partijen is afgesproken voor de diensten die rechtstreeks met het verlies of schade verband houden. In geen geval zal het totale bedrag van de vergoeding meer bedragen dan 50.000 euro (honderdduizend euro). Direct verlies of directe schade bestaat uitsluitend uit: Redelijke kosten die de Klant gemaakt heeft om de gebrekkige prestaties van Moments In Motion recht te zetten; Redelijke kosten die de Klant gemaakt heeft om rechtstreekse schade of verlies te voorkomen of te beperken; Redelijke kosten die de klant gemaakt heeft om de oorzaak en de omvang van de schade of verlies te bepalen. Moments In Motion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of verlies, waaronder, maar niet beperkt tot: Indirecte schade of verlies, verlies van omzet of winst, gemiste besparingen, chade veroorzaakt door bedrijfsonderbrekingen; Schade aan de naam of reputatie van de Klant; Verlies van goodwill; Verlies of beschadiging van audio‐, video‐ en/of informatiedragers en het daarop geregistreerde geluids‐ en/of videomateriaal; Verlies of schade door het (verplicht) gebruik van items van de Klant of derden; Verlies of schade door het inzetten van diensten van derden op uitdrukkelijk vraag van de Klant; Diefstal, vernietiging of beschadiging van goederen die eigendom zijn van de Klant of een van zijn werknemers, onderaannemers of geautoriseerde bezoeker; en Verlies of schade veroorzaakt door een defect of onjuiste werking van verbindingen of door de inferieure kwaliteit van deze verbindingen, ongeacht of deze zijn geïnstalleerd door Moments In Motion of derden, of door de inferieure kwaliteit van vertakkingsverbindingen geïnstalleerd door Moments In Motion voor de klant of derden op verzoek van de Klant. Niets in de overeenkomst zal de aansprakelijkheid van Moments In Motion beperken of uitsluiten voor: (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door een nalatigheid, (ii) fraude of enige vorm van misleiding; (iii) verlies of schade als gevolg van een opzettelijke handeling van Moments In Motion; of (iv) voor zover dergelijke beperking of uitsluiting wettelijk niet is toegestaan. De Klant is aansprakelijk voor Moments In Motion ‐ zijn werknemers en/of derden die door Moments In Motion worden ingehuurd of toegelaten – bij elk verlies of elke schade in geval van overlijden of lichamelijk/geestelijk letsel veroorzaakt door Moments In Motion of derden die door de Klant zijn ingehuurd voor de uitvoering van de diensten. Daarnaast ook voor diefstal, vernietiging of beschadiging van eigendommen van de werknemers van Moments In Motion en/of derden ingehuurd of toegelaten door Moments In Motion. De bepalingen van deze clausule zijn ook van toepassing op alle natuurlijke personen en rechtspersonen die door Moments In Motion worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun diensten.

Artikel 12. Overmacht

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor verlies, schade, niet‐uitvoering of vertraging in uitvoering als gevolg van een geval van overmacht. Met een geval van overmacht bedoelen we elke gebeurtenis die niet voorzien was en die buiten de controle van de partijen gebeurt, een gebeurtenis die een partij verhindert om te voldoen aan de afgesproken verplichtingen, inclusief, maar niet beperkt tot: brand, explosies, aardbevingen, droogte, overstromingen, embargo, oorlog, invasie, revolutie, burgeroorlog, oproer, stakingen, uitsluitingen, terroristische daden, etc. De partij die wordt verhinderd om haar verplichtingen na te komen, zal de andere partij op de hoogte stellen van een geval van overmacht op het moment dat deze bekend wordt. Indien een partij verhinderd is om haar verplichtingen na te komen door een geval van overmacht en zolang de partij is verhinderd, worden de wederzijdse verplichtingen van de partijen (met uitzondering van enige betalingsverplichting) opgeschort tot de naleving van de verplichtingen redelijkerwijs opnieuw kan worden aangevat. Indien een dergelijke opschorting als gevolg van overmacht de periode van één maand overschrijdt, kan elke partij de samenwerking onmiddellijk beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling of voorafgaand gerechtelijk bevel, en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor betaling van een schadevergoeding aan de andere partij. Voor zover Moments In Motion op het moment van de overmacht een deel van zijn verplichtingen heeft uitgevoerd, is Moments In Motion in zijn recht om de deelprestaties die reeds zijn geleverd en de daadwerkelijk gemaakte kosten aan de Klant te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te betalen.

Contacteer ons

INFO